Takaisin Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan luonnoksesta

Lausunto

Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan luonnoksesta

02.03.2023

MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta on käsitellyt Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan luonnosta ja antanut siitä lausunnon. Lausunnon pääkohdat näet alta.

 

"Kaavaluonnoksen luku 6.6 ”Viherrakenne”

MTK-Etelä-Pohjanmaa toteaa, että runsas vuosi sitten Maankäyttö- ja rakennuslakia valmisteltaessa ympäristöministeriö esitti kaavamääräyksiksi viheralueita ja viherkäytäviä. Lakiesitys kuitenkin kaatui tältä osin, koska tällaisten merkintöjen katsottiin olevan vaikutuksiltaan epäselviä, loukkaavan maanomistajien oikeusturvaa ja johtavan pahimmillaan korvauksettomaan suojeluun.

Nyt Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaan esitetään kuitenkin vastaavia kyseenalaisia kaavamerkintöjä (kaavaselostus s. 127-128 ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue” ja s. 129-131 ”Viheryhteystarve”). 

MTK-Etelä-Pohjanmaa ei hyväksy, että maakuntakaavaan tulee sellaisia viherrakennetta, viherkäytäviä tai luontoarvoja koskevia merkintöjä, jotka eivät nykyisen lainsäädännön mukaan ole ehdottoman pakollisia. MTK-EP katsoo, että kaavan valmistelussa olevat taustaselvitykset ovat riittäviä ja täyttävät yleisen ”informaatiotarpeen”.

MTK-Etelä-Pohjanmaa vaatii, että maakuntakaavasta poistetaan kaavamerkintöinä ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue” (s. 127-128) ja ”Viheryhteystarve” (s. 129-131).

MTK-Etelä-Pohjanmaa katsoo, että maakuntakaavan tulee olla mahdollistava eikä maakuntakaava saa olla suojelukeino.  Suojelua voidaan toteuttaa valtakunnallisten suojeluohjelmien kautta, joissa ohjelmien rahoitus, suojelun kriteerit sekä luontoarvojen ja suojelutarpeiden objektiivinen arviointi on hoidettu asianmukaisesti. Virallisissa suojeluohjelmissa voidaan myös suojelutarpeet suhteuttaa paremmin sekä suojelutarpeiden että kustannustehokkuuden näkökulmasta.

MTK-Etelä-Pohjanmaa katsoo, että tehdyt taustaselvitykset riittävät dokumentoimaan ja kuvaamaan eri luontoarvoihin liittyviä havaintoja. Itse kaavamerkintöjä ei tule niiden pohjalta tehdä.  MTK-Etelä-Pohjanmaa muistuttaa, että erilaiset luontoarvot otetaan lainsäädännön mukaan huomioon tapauskohtaisesti mm. erilaisia ympäristö- ja rakentamislupia harkittaessa tai eri lainsäädännön mukaan tehtävissä suojelupäätöksissä.

Yksityiskohtaisempi perustelu:

MTK-Etelä-Pohjanmaa katsoo, että maakuntakaavan viheralue- ja viheryhteysmerkinnät johtaisivat pahimmillaan korvauksettomaan suojeluun ja maaomistajien oikeuksien korvauksettomaan rajoittamiseen, koska merkinnät ohjaisivat vahvasti viranomaistoimintaa. Maakuntakaavoitus kuitenkin ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja viranomaisten toimintaa. Esim. kunnan ympäristösihteeri tai rakennuslupaviranomainen voivat tulkita maakuntakaavamerkintöjä ehdottomina esteinä maaseudun elinkeinojen normaaleille hankkeille.

Myös esimerkiksi puunostajat voisivat julkisuuden paineen alla vetäytyä alueilta, jos julkisuudessa ruvetaan käymään keskustelua, että tavanomaiset metsätalouden hakkuut uhkaavat luonnon monimuotoisuutta tai viheryhteyksiä. Molemmista edellä mainituista ilmiöistä on runsaasti havaintoja viime vuosilta.

MTK-Etelä-Pohjanmaa korostaa lisäksi sitä, että edellä mainittuja ongelmia ei poista se, että ”luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue” ja ”viheryhteystarve” -merkintöjen kuvauksessa ja suunnittelumääräyksessä on esitetty, että maa- ja metsätalouskäyttö sallitaan.

MTK-Etelä-Pohjanmaa muistuttaa myös seuraavista näkökohdista:

Etelä-Pohjanmaa kärsii maakuntana väestön vähenemisestä. Maakunnan bkt-luvut ovat maamme maakunnista alhaisimpia. Kaikkien maakunnan toimijoiden tulisi edistää maakunnan selviämistä suurista haasteista. Kyseenalaisilla kaavamerkinnöillä ei tule luoda tilannetta, että maakunnan elinkeinoille, kilpailukyvylle ja työllisyydelle synnytetään mahdollisia uusia uhkia kaavamerkintöjen kautta.

Maakuntakaavan perusteluissa viitataan muutamissa kohdin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. MTK-EP katsoo, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat käytännössä olleet kaupunkilähtöistä keskittämispolitiikkaa. Tämä on maassamme monilla alueilla johtanut haja-asutusalueiden ja maaseudun merkittävään heikentämiseen ja kurjistamiseen.  Tämän kaltaisen keskittämispolitiikan ideologiset tavoitteet eivät saa olla osana oman maakuntamme kaavoituksen tavoitteita.

 

Luku 6.2.3 Sähkönsiirto

MTK-Etelä-Pohjanmaan haluaa lausua kiitoksen luonnoksen luvussa 6.2.3 (s.46-47) esitetyistä sähkönsiirtolinjoja koskevista kirjauksista. Kaavaluonnoksessa esitetty tavoite, että sähkölinjojen haittavaikutukset olisivat maa- ja metsätaloudelle mahdollisimman vähäiset, on perusteltu.  MTK-Etelä-Pohjanmaa muistuttaa, että tähän ongelmakenttään liittyy myös tarve korjata nykyistä lunastuslainsäädäntöä sekä ottaa käyttöön T-pylväät eli ns. ”tannenbaum” -tyyppiset vähemmän maapinta-alaa vaativat pylväs- ja linjaratkaisut."

 

Lisätietoja lausunnosta antaa MTK-Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi.