Takaisin MTK-EP on antanut lausunnot tulvariskeistä ja vesienhoidosta alueellamme

Ajankohtaista

MTK-EP on antanut lausunnot tulvariskeistä ja vesienhoidosta alueellamme

19.06.2024

Vesienhoitosuunnitelmassa 2028–2033 korostetaan toimenpiteiden tehostamista ja parempaa kohdentamista. MTK-EP painottaa toimien vapaaehtoisuuden säilyttämistä ja ajantasaisen tutkimustiedon merkitystä. Tulvariskien hallinnassa MTK-EP pitää esitettyjä tulvariskialueita asianmukaisesti arvioituina.

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen hoitokausi 2028–2033

Vesienhoitosuunnitelmia ollaan tarkistamassa hoitokautta 2028–2033 varten. Etelä-Pohjanmaa kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen. MTK-EP on antanut lausunnon tähän liittyvästä asiakirjasta ”Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2028–2033”.

Asiakirjassa muun muassa todetaan, että vesien hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu, ja tämän vuoksi vesienhoidon toimenpiteitä on syytä tehostaa ja kohdentaa paremmin. Maa- ja metsätalouden ympäristötukiin ja -korvauksiin on suunnattu rahoitusta CAP27 ja Kemeran, nykyisin Metkan, avulla ja toimenpiteitä on toteutettu runsaasti. Asiakirjassa todetaan, että toimenpiteet eivät aina kohdistu parhaalla mahdollisella tavalla alueellisesti eikä myöskään kuormitustyypeittäin tai vesiensuojelumenetelmittäin. Asiakirjan mukaan on pohdittava, onko esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa löydettävissä uudenlaisia toimenpiteitä, joilla saataisiin lisää vaikuttavuutta.

MTK-EP pitää vesienhoidon tehostamis- ja kohdentamistavoitetta osin perusteltuna, mutta painopisteen tulee kuitenkin säilyä edelleen toimien vapaaehtoisuudessa. MTK-EP korostaa, että vesien tilaan vaikuttavista tekijöistä ja toimenpiteistä tulee olla riittävästi ajantasaista tutkimustietoa. Veden laatua tulee seurata jatkuvasti ja kattavasti, jotta nähdään toimenpiteiden vaikutukset eri olosuhteissa ja tarvittaessa pystytään muuttamaan tai kohdentamaan toimia toisin.

MTK-EP pitää puutteena, että maataloutta koskevat kuormitusmallit eivät ota huomioon pellon viljelytapaa ja viljelyssä tehtyjä vesienhoitotoimia. Jos esimerkiksi peltoa ei poisteta maatalouskäytöstä, kuormitusmallit antavat vuodesta toiseen samoja lukuja riippumatta maataloudessa tehdyistä toimenpiteistä. MTK-EP katsoo, että kuormituksen arvioinnissa käytettäviä laskentamalleja ja tutkimusaineistoja tulisi kehittää.

Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen (SOVA) valmistelu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. ELY-keskus ehdottaa alueelle neljää merkittävää tulvariskialuetta: Ilmajoki-Seinäjoki (Kyrönjoki), Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoki), Laihia-Tuovila-Runsor (Laihianjoki) ja Lapväärtti (Lapväärtin-Isojoki).

MTK-EP katsoo, että nyt lausunnolla olevassa asiakirjassa esitetyt tulvariskialueet on arvioitu ja nimetty oikein. Arvioinnissa on tehty perusteellista työtä ja käytetty ajantasaisinta käytettävissä olevaa tietoa. 

MTK-EP toteaa yleisenä huomiona, että tulvakarttojen selaamismahdollisuus internet-sivujen kautta tarjoaa erittäin hyvän mahdollisuuden perehtyä tulvariskikysymykseen todella tarkasti.

Lisätietoja:

Yrjö Ojaniemi
Toiminnanjohtaja
+358 40 5200258
yrjo.ojaniemi@mtk.fi