Takaisin Asiaa luonnon monimuotoisuuden tiekartasta ja maakuntakaavasta metsävaliokunnan kokouksessa 13.2.

Ajankohtaista

Asiaa luonnon monimuotoisuuden tiekartasta ja maakuntakaavasta metsävaliokunnan kokouksessa 13.2.

13.02.2024

MTK-Etelä-Pohjanmaan metsävaliokunnan kokouksessa käsiteltiin monia metsätaloutta koskevia ajankohtaisia kysymyksiä.

MTK-EP:n metsävaliokunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksen aluksi valiokunta järjestäytyi. Puheenjohtajana jatkaa Kyösti Heikkilä Alajärveltä ja varapuheenjohtajana jatkaa Herman Hakala Teuvalta.

MTK:n asiantuntija Anna-Rosa Asikainen esitteli MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekarttaa. Tiekartassa on listattu monia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi. Lähtökohtana toimenpiteillä on vapaaehtoisuus ja kannustavuus. Tiekartan mukaan luonnon tilaa voidaan parantaa, mutta siitä aiheutuvat kustannukset eivät voi jäädä maataloustuottajien ja metsänomistajien vastuulle.

Tiekartasta tarkemmin MTK:n nettisivuilla

Kokouksessa käytiin läpi "EP:n maakuntakaava 2050” valmistelutilannetta. MTK-EP:n ja alueen kuntien lausuntojen perusteella kaavamerkinnöistä poistetaan ns. viherkäytävät eli ekologiset yhteydet ja siirretään kyseinen informaatio ns. teemakarttaan. MTK-EP on vastustanut viherkäytäviä koskevia kaavamerkintöjä, koska ne uhkaavat maa- ja metsätalouden harjoittamista ja maanomistajan oikeusturvaa. Tuulivoimaa koskeviin kaavamerkintöihin saattaa tulla vielä muutoksia maakotka- ja metsäpeuravaikutusten perusteella. Kaavaesitys lähtee seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle ja lausuntokierroksen jälkeen maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto tekevät päätökset maakuntakaavasta syyskuussa.

Kokouksessa käsiteltiin myös hirvikantatavoitteita ja todettiin maanomistajien nimetyt edustajat riistanhoitoyhdistysten hallituksiin. Hirvien aiheuttamat tuhot taimikoissa ja liikenteessä ovat merkittävät, mikä pitäisi ottaa huomioon hirvikantatavoitteita määritettäessä.

Pöydällä oli myös metsäedunvalvonnan ajankohtaisia kysymyksiä, muun muassa lunastuslain ja alueidenkäyttölain valmistelutilanne sekä maakunnallisia edunvalvontatehtäviä.

 

Liiton kaikki valiokunnat yhteystietoineen täällä.